hovedstyret informerer

 

 

Møteplan Hovedstyret

Hovedstyret har foreløpig følgende møteplan for 2016:
5.1, 9.2, 23.2, 14.3 (Det kommer til flere møtedatoer)
Saker som ønskes behandlet på styremøtet må være oss i hende i god tid før møtet. På grunn av saksmengden kan det ikke forventes at sakene blir behandlet på det første møtet. Det kan heller ikke forventes at saker blir behandlet mellom styremøtene.

 

NTK var representert på årets representantskapsmøte (RS) i NKK. Representantantskapsmøte er NKKs øverste organ hvor viktige saker bestemmes av representanter fra medlemsklubbene og -forbund.

 

På årets RS var det mange saker på dagsorden, og det viste seg nok en gang at det er vanskelig å få gjennomslagskraft for sine meninger. Alle stiller med det antall stemmer som klubben har medlemmer, og NTK er i denne sammenheng og stor og viktig klubb. Men ikke stor nok til å få gjennom viktige vedtak på egen hånd. Flere av sakene ble avgjort mot våre stemmer, men det er slik demokratiet fungerer. Den viktigste saken - nemlig endring av NKKs lover - ble avgjort slik NTK ønsket. De viktigste ankepunktene i endringene var "popularisering" av Representantskapsmøte til et "Hundeting" og å avholde RS kun annethvert år. Det fikk vi, sammen med andre raseklubber, avverget. NTK skal bygge et samarbeid for framtiden slik at vi får bedre gjennomslagskraft for viktige saker. Hele protokollen fra RS er tilgjengelig på NKKs nettside.

 

DOGS4ALL er blitt en tradisjon for hele Hunde-Norge og også for Terrierklubben. Vi har også i år hatt en stand for å presentere våre flotte raser, og hadde på bakgrunn av tilbakemeldinger fra dere utvidet plassen noe. Dette ga oss alle en god anledning til å vise både levende eksemplarer av rasene, og mulighet til å vise bredden i aktiviteten i bilder. Det har vært mange besøkende

 

på messa, og det gleder oss at interessen for våre raser er bra. For øvrig vant klubben også prisen for beste rasestand, noe vi selvsagt setter pris på!

 

En annen ting vi setter pris på er deres engasjement i rase- paraden. Vi har fått vist fram våre raser på en fin måte for et bredt publikum og håper at tradisjonen fortsetter også i neste år!

 

Terrierspesialen blir også i 2017 i Mjøndalshallen motsatt dag av NKK Drammen. Dommerne finner dere på neste side, der er også oversikt over avdelingenes utstillinger og prøver.
For Openshow følg med på din rases side.