Møter - innkalling og diverse

her legges det ut innkalling og andre papirer som skal offentliggjøres fra styret i NTK Agder.

 
Innkalling til årsmøte i Norsk Terrierklub Agder
Onsdag 21.11.2017 kl 19.00
Møvigbakken 28, 4634 Kristiansand
 
Dagsorden;
 
1. Godkjenning av innkalling og stemmeberettigede til årsmøte
2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne referat
3. Årsberetning 2018
4. Regnskap med revisors beretning – fremlegges i møte
5. Innkomne forslag fra medlemmer (ingen saker)
6. Handlingsplan/aktivitetsplan for 2019 – fremlegges i møte
7. Budsjett 2019 – fremlegges i møte
8. Valg av nytt styre for 2019
Se Valgkomiteens separate innstilling
 
 
 
 
Vel møtt
 
 
 
 
Mvh Styret i NTK Agder
 
 
Årsberetning for NTK Agder 2018
 
Styret har i perioden bestått av:
 
Leder: Merethe L Næss
 
Nestleder: Mette Dahlberg
 
Sekretær: Marita Henden
 
Kasserer: Kristin Hakli
 
Styremedlem: Line Gilje
 
 
 
Varamedlemmer: Dorthe Lundell
Jørn Albert Røtting
Siv Larsen
 
Revisor: Salve Kløvfjell
 
 
Valgkomite: Rita Boe Jacobsen
Øystein Kornbrekke
Brit Brown Løite
 
Styret har i perioden avholdt 5 styremøter, herav et konstituerende styremøte. I tillegg er det avholdt et styremøte via mail.
Line Gilje har i 2018 hatt permisjon fra sitt verv. Siv Larsen har møtt som styremedlem i hennes sted.
 
NTK Agder har i 2018:
• xx medlemmer
 
Utstilling:
NTK Agder arrangerte utstilling søndag 18.03.2017 i Odderøyhallen. 
Påmeldte hunder var: xxx
 
Det har i perioden vært egen aktivitetskomite.
 
 
 
 
 
For styret 
Merethe Næss
VALG NTK Agder 2019
 
For 2019 skal det velges inn følgende:
 
1 leder, 1 styremedlemmer, 3 varamedlemmer,  1 revisor, 1 vara revisor, Endring av valgår på valgkomiteens leder.
 
 
Norsk Terrierklubb Agder har i 2018 bestått av:
 
Styret:
Leder: Merethe Næss ikke på valg
Nestleder: Mette Dahlberg på valg (tar ikke gjenvalg)
Sekretær Marita Henden ikke på valg
Kasserer: Kristin Hakli på valg
Styremedlem: Line Gilje på valg (tar ikke gjenvalg)
 
Varamedlemmer: (velges for et år)
Siv Larsen på valg 
Jørn Røtting på valg
Dorthe Lundell på valg
 
Valgkomite:
Leder: Brit Brown Løyte Ikke på valg (valgt ut 2020)
Medlem: Rita Boe Jacobsen på valg (tar ikke gjenvalg)
Medlem: Øystein Kornbrekke Ikke på valg (valgt ut 2019)
 
 
Revisor:  Salve Kløvfjell
Vara Revisor: Dorthe Lundell
 
Valg for 2019:
Kandidater Foreslått av: Til følgende verv:
Rita Boe Jacobsen Valgkomiteen Styremedlem 
2år
Siv Larsen Valgkomiteen Styremedlem
2år
Kristin Hakli Valgkomiteen Styremedlem
2år
Dorthe Lundell
Valgkomiteen Varamedlem
1år
Jørn Røtting
Valgkomiteen Varamedlem
1år
Mette Dahlberg Valgkomiteen Valgkomiteen
3 år
Salve Kløvfjell Valgkomiteen
Revisor
1år
Dorthe Lundell Valgkomiteen Vara Revisor
1 år
 
 
 
 
 
 
STEMMESEDDLER
 
 
 
 
Stemmeseddel: Valg av 1 styremedlem for 2 år
 
Siv Larsen
 
 
Stemmeseddel: Valg av 1 styremedlem for 2 år:
 
Rita Boe Jacobsen
 
 
Stemmeseddel: Valg av 1 styremedlem for 2 år:
 
                       Kristin Hakli
 
 
Stemmeseddel: Valg av 2 varamedlemmer for 1 år
 
Jørn Røtting
Dorthe Lundell
 
 
 
Stemmeseddel: Valg av medlem til valgkomite for 3 år
 
Mette Dahlberg
 
 
 
Stemmeseddel:  Valg av revisor for 1 år
 
Salve Kløvfjell
 
 
 
Stemmeseddel: Valg av vara revisor for 1 år
 
Dorthe Lundell
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dersom du ønsker å forhåndsstemme må det gjøres på følgende måte:
 
- Valget skal skje skriftlig
- Du må benytte overnevnte stemmesedler da stemmesedlene skal være like. Dersom du ikke har tilgang til skriver, ta kontakt med avdelingen som kan hjelpe deg
- Øverst på hver stemmeseddel er det angitt hvilket verv stemmeseddelen gjelder for. De foreslåtte kandidaters navn er ført opp på stemmesedlene. Du stryker kandidaten dersom du ikke ønsker den valgt.
- Stemmesedlene klippes fra hverandre og legges i en konvolutt merket «STEMMESEDLER» som lukkes. Den legges igjen i en ny konvolutt sammen med et separat ark påført ditt navn og adresse.
 
- Forhåndsstemmene må være valgkomiteen i hende før årsmøte og sendes/leveres til:
 
 
NTK Agders valgkomite
v/ Rita Boe Jacobsen
Bråvann terrasse 7
4624 Kristiansand 
 
 
Ditt navn må vedlegges for at valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har stemmerett. Dersom navnet ditt ikke er vedlagt eller du benytter andre stemmesedler, blir stemmesedlene forkastet.
 
 
 
På vegne av styret
Merethe L Næss
Leder

 

__________________________________________________________________________________________

Velkommen til Årsmøte i NTK-Agder.
Årsmøte blir avholdt onsdag 21. november 2018.
kl. 19.00
sted: Møvikbakken 28, 4623 Kristiansand S
 
saker meldes inn til leder i styret innen 31.10.2018
mail til leder: Tove.Merethe.Lande.Nass@kristiansand.kommune.no 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44