Agder

VELKOMMEN TIL OSS I NTK-AGDER  

 

Viktige nyheter og informasjon blir publisert her.

___________________________________________________________________________________________

 

 /Userfiles/Sites/files/avd.%20Agder/Innkalling%20til%20%C3%A5rsm%C3%B8te%20med%20dokumenter%20for%20valg%20i%20Norsk%20Terrierklub%20Agder.docx

 

 

Innkalling til årsmøte i Norsk Terrierklub Agder

Onsdag 20.11.2019 kl 19.00

AniCura Sørlandsparken

 

 

Dagsorden;

 

1. Godkjenning av innkalling og stemmeberettigede til årsmøte
2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne referat
3. Årsberetning 2019
4. Regnskap med revisors beretning – fremlegges i møte
5. Innkomne forslag fra medlemmer – ingen innkomne saker
6. Budsjett 2020 – fremlegges i møte
7. Valg av nytt styre for 2020

Se valgkomiteens innstilling

 

 

 

Vel møtt

 

 

 

 

Mvh Styret i NTK Agder

 

  

Årsberetning for NTK Agder 2019 

  

Styret har i perioden bestått av: 

  

Leder:             Merethe L Næss 

  

Nestleder:       Rita Boe Jacobsen 

  

Sekretær:        Siv Larsen 

  

Kasserer:        Kristin Hakli 

  

Styremedlem: Marita Henden 

  

  

  

Varamedlemmer:       Dorthe Lundell 

                                    Jørn Røtting 

  

    

Revisor:                      Salve Kløvfjell 

  

  

Valgkomite:                Øystein Kornbrekke 

                                    Brit Brown Løite 

                                    Mette Dahlberg 

  

Styret har i perioden avholdt 7 styremøter, herav et konstituerende styremøte. I tillegg er det avholdt tre felles styremøte med aktivitetskomite i forbindelse med planlegging og evaluering av utstilling. 

  

NTK Agder har i 2019: 

• 140 medlemmer 

  

Utstilling: 

Rita Boe Jacobsen har i perioden vært leder av komiteen. Styret har fungert som utstillingskomite. 

NTK Agder arrangerte utstilling  

• lørdag 16.03.2019 i Odderøyhallen 

Påmeldte hunder var: 107 

• Søndag 25.08.2019 på Hamresanden 
 
Påmeldte hunder var: 608 

  

  

Det har i perioden vært egen aktivitetskomite. 

  

  

For styret  

Merethe Næss 

 

 

VALG NTK Agder 2020 

 

For 2020 skal det velges inn følgende: 

 

1 leder, 1 styremedlemmer, 2 varamedlemmer, 1 revisor, 1 vara revisor,  

 

Norsk Terrierklubb Agder har i 2019 bestått av: 

 

Styret: 

Leder: Merethe Næss på valg 

Nestleder: Rita Boe Jacobsen ikke på valg (tar ikke gjenvalg) 

Sekretær Siv Larsen ikke på valg 

Kasserer: Kristin Hakli ikke på valg 

Styremedlem: Marita Henden på valg  

 

Varamedlemmer: (velges for et år) 

Irina Kornbrekke på valg  

Dorthe Lundel lpå valg 

 

Valgkomite: 

Leder: Øystein Kornbrekke på valg  

Medlem: Brit Brown Løyte Ikke på valg (valgt ut 2020) 

Medlem: Mette Dahlberg Ikke på valg (valgt ut 2021) 

 

Revisor:  Salve Kløvfjell 

Vara Revisor: Dorthe Lundell 

 

Valg for 2019: 

Kandidater 

Foreslått av: 

Til følgende verv: 

Merethe Næss 

Valgkomiteen 

Leder  

2år 

Marita Henden 

 

Valgkomiteen 

Styremedlem 

2år 

 

Irina Kornbrekke 

Valgkomiteen 

Varamedlem 

1år 

Dorthe Lundell 

 

Valgkomiteen 

Varamedlem 

1år 

Øystein Kornbrekke 

Valgkomiteen 

Valgkomiteen 

3 år 

Salve Kløvfjell 

Valgkomiteen 

 

Revisor 

1år 

Dorthe Lundell 

Valgkomiteen 

Vara Revisor 

1 år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEMMESEDDLER 

 

 

 

 

Stemmeseddel: Valg av Leder for 2 år 

 

Merethe Næss 

 

 

Stemmeseddel: Valg av 1 styremedlem for 2 år: 

 

Marita Henden 

 

 

Stemmeseddel:Valg av 2 varamedlemmer for 1 år 

 

Irina Kornbrekke 

Dorthe Lundell 

 

 

 

Stemmeseddel:Valg av medlem til valgkomite for 3 år 

 

Øystein Kornbrekke 

 

 

 

Stemmeseddel:  Valg av revisor for 1 år 

 

Salve Kløvfjell 

 

 

 

Stemmeseddel: Valg av vara revisor for 1 år 

 

Dorthe Lundell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom du ønsker å forhåndsstemme må det gjøres på følgende måte: 

 

• Valget skal skje skriftlig 
• Du må benytte overnevnte stemmesedler da stemmesedlene skal være like. Dersom du ikke har tilgang til skriver, ta kontakt med avdelingen som kan hjelpe deg 
• Øverst på hver stemmeseddel er det angitt hvilket verv stemmeseddelen gjelder for. De foreslåtte kandidaters navn er ført opp på stemmesedlene. Du stryker kandidaten dersom du ikke ønsker den valgt. 
• Stemmesedlene klippes fra hverandre og legges i en konvolutt merket «STEMMESEDLER» som lukkes. Den legges igjen i en ny konvolutt sammen med et separat ark påført ditt navn og adresse. 

 

• Forhåndsstemmene må være valgkomiteen i hende før årsmøte og sendes/leveres til: 

 

 

NTK Agders valgkomite 

v/ Øystein Kornbrekke 

Høygilts Moner 17 

4760 Birkeland 

 

Ditt navn må vedlegges for at valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har stemmerett. Dersom navnet ditt ikke er vedlagt eller du benytter andre stemmesedler, blir stemmesedlene forkastet. 

 

 

 

På vegne av styret 

Merethe L Næss 

Leder 

 

 

 

Årsrapport fra aktivitetskomiteen året 2018/2019           

Aktivitetskomiteen har bestått av Brit Løite, Catrin Meldgaard, Merethe Næss. Kristin Hakli, Mette Dahlberg, Rita Boe Jacobsen, Siv Larsen, Tor Erling Fredriksen, Øystein Kornbrekke og Dorthe Lundell

Det har vært 3 møter sammen med styret.

Alle medlemmene tok del i jobbene ifm utstillingene i mars og august.

Siv Larsen sto for planlegging og gjennomføring av Hundens dag og klubbmesterskapet på Konsmo. Hun gjorde en fantastisk god jobb. Dessverre var oppslutningen fra klubbens medlemmer veldig liten, kun 1 medlem som ikke var i styre eller komite kom på den sosiale dagen hvor vi blant annet hadde klubbmesterskap, hundens dag var det noen hunder fra lokal miljøet som kom. Jeg synes dette er trist når Siv legger ned så mange timer med planlegging, få fatt i premier og annet som må til for å få et slikt arrangement opp å stå.

Steinar Østensen har holdt utstillingskurs for viderekommende, der deltok det 7 ekvipasjer, hvor det var 4 fra terrierklubben igjen er disse fra styre eller komiteen, de 3 andre er ikke terriere.

Klubben har forsøkt å holde valpe kurs, nybegynnerkurs, kurs for nybegynnere i ringen, men det har kun meldt seg en eller to. Jeg får stadig forespørsler om klubben skal holde kurs men når vi gjør det kommer det få eller ingen. 

Igjennom hele året har vi holdt utstillingstreninger, dette har det kommet deltakere på. Klubben har åpnet for andre raser for å få flere deltakere. Enkelte treningskvelder var det en eller to fra kubben og 4-5 hunder som ikke er terriere. Disse treningene er det hovedsakelig Dorthe Lundell som har hatt ansvaret for med god hjelp fra Merethe Næss, Rita B. Jacobsen og Kristin Hakli.

Siv Larsen har hatt ansvar for treninger med rally lydighet. Treningene var hovedsakelig i januar, februar og mars. Treningene tas opp igjen i høst/vinter.

Jeg vil takke komiteens medlemmer for god hjelp og styret for godt samarbeid.

Jeg takker av som leder av aktivitetskomiteen og ønsker den nye leder velkommen og lykke til.

 

Dorthe Lundell

Aktivitetskomiteen

 

_________________________

 

 

 

 

Innkalling til årsmøte i Norsk Terrierklub Agder

Onsdag 20.11.2019 kl 19.00

AniCura Sørlandsparken

 

Saker som ønskes behandlet i møte må være mottatt av styret innen 30.10.2019.

Saker kan sendes til tm.naess@online.no

 

Forslag til kandidater til valg må være mottatt av valgkomiteen innen 30.10.2019. Kandidatene som foreslås må være spurt og sagt seg villig til å stille på valg.

Forslag på kandidater sendes til Øystein Kornbrekke: o-kornb@online.no

Dagsorden;

Godkjenning av innkalling og stemmeberettigede til årsmøte
Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne referat
Årsberetning 2019
Regnskap med revisors beretning – fremlegges i møte
Innkomne forslag fra medlemmer
Handlingsplan/aktivitetsplan for 2020 – fremlegges i møte
Budsjett 2020 – fremlegges i møte
Valg av nytt styre for 2020

Vel møtt

Mvh Styret i NTK Agder

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44