Hovedstyret informerer

Hovedstyret har følgende møteplan
9.1., 6.2, 14.2. 27.3, 15.4  Det vil tilkomme flere møter.
Saker som ønskes behandlet på styremøtet må være oss i hende i god tid før møtet. På grunn av saksmengden kan det ikke forventes at sakene blir behandlet på det første møtet. Det kan ikke forventes at saker blir behandlet mellom styremøtene.


Norsk Terrier Klub fyller 90 år i 2023. 
Klubbens stiftelsesdato er 18.12.1933. Jubileet blir markert i forbindelse med flere aktiviteter i løpet av året.

Generalforsamling 2023
Minner om generalforsamlingen til NTK den 15. april på Olavsgaard Hotel. Innkallingen blir lagt ut på klubbens hjemmeside senest to uker før møtet.
Der vil det også bli en markering av klubbens 90-års jubileum.

Oslo Dog Show 
Dette blir arrangert 15. - 17. september så det kolliderer med Terrierspesialen. NTK deltar derfor ikke i år. Dette er synd for vi fikk gode tilbakemeldinger på fjorårets messe. Vi håper at det blir mulighet å delta igjen i 2024.

Høring avlsprogram – NKK
NKK’s høring av avlsprogram er sendt ut til klubbene og gruppene under NTK. 
Innkomne svar er sammenfattet og sendt til NKK.

Forskrift om avl av hund 
Mattilsynet publiserte 2. mars nytt utkast til forskrift om avl av hund. 
Denne kan leses på: Forskrift om avl av hund | Mattilsynet
Info fra NKK: «Ifølge informasjonen ble oppdatert versjon av forskriften oversendt LMD til foreløpig vurdering. Informasjonen på nettsiden sier at dette er en foreløpig vurdering, neste skritt er så vidt NKK forstår at Mattilsynet sender et forslag til LMD for å sende på høring. Forslaget som ligger ute er altså ikke nødvendigvis likt det som kommer på høring»
NKK vil komme med mer informasjon og en møteinvitasjon til klubbene, dette er noe NTK selvfølgelig vil delta på.

Terrierspesialen 16. og 17. September
Dobbelutstilling med storcert begge dager, på lørdag blir det også markering av 90-års jubileet.

Terrierhelg
Denne er under planlegging, det blir 2-3 september på Frya Leir i Gudbrandsdalen. Vi har noen instruktører klare, se annonse lenger bak i bladet. Vi er i diskusjon med flere, når dette er avklart vi vil legge ut informasjon om dette på hjemmesiden. Sett av helgen allerede nå, dette blir gøy. 

Norsk Kennel Klub feirer 125 års jubileum i 2023
NTK vil være representert med 2 personer på jubileumsfeiringen.

Julebord/jubileumsfest 1.desember.
Årets julebord blir kombinert julebord og jubileumsfeiring på Olavsgaard.

 

 

 

RAS - rasespesifikk avlsstrategi

 

NKK påla alle klubbene å utarbeide Ras for noen år siden. De ble den gang godkjent for 5 år så de  skulle nå ha vært reviderte.

NKK stilte det i bero da de ventet på endringer i datasystemet.
Vi har nå mottatt følgende informasjon fra NKK om RAS og om fremdriftsplan.

 

 

Fremdriftsplan for revisjon av rasespesifikke avlsstrategier (RAS) og 

nødvendige tilpasninger til ny forskrift om avl av hund

 

Etter planen skulle de rasespesifikke avlsstrategiene (RAS) vært revidert etter fem år, men revisjonen har blitt utsatt i påvente av nye IT-verktøy. Ettersom nødvendige IT-verktøy fortsatt ikke var på plass, vedtok HS i januar 2022 å utsette revisjon av RAS ytterligere, til juni 2023. Hovedstyret ga samtidig administrasjonen i oppgave å utrede mindre 

ressurskrevende alternativer til dagens løsning, som fremdeles ivaretar formålet med RAS. 

 

Siden HS sitt vedtak i januar, har imidlertid situasjonen endret seg. 

Mattilsynet jobber på oppdrag fra LMD med en ny forskrift om avl av hund. NKK har vært aktivt deltagende i dette arbeidet, gjennom møter med Mattilsynet og ved skriftlig innspill til forskriftsutkastet. Mattilsynet holdt også innlegg om forskriften på avlsrådskurset i april. NKK er nå godt kjent med hvilke krav forskriftsforslaget inneholder, og ser at en eventuell forskrift vil ha stor innvirkning på videre arbeid med RAS. 

 

Det er svært sannsynlig at NKK gjennom den nye forskriften ilegges et selvstendig ansvar for å utarbeide forsvarlige avlsprogrammer, som oppdretterne er pålagt å følge. Avlsprogrammene skal beskrive hvilke arvelige og unødvendig belastende egenskaper ulike raser er utsatt for, og hvilke tiltak som skal gjennomføres for å få bukt med disse innen rimelig tid. Det går også frem av forskriftsforslaget at avlsprogrammene skal ha tilstrekkelig effekt, og det vil blant annet stilles krav om at 

oppdrettere gjør særlige tiltak for å sikre sunn avl, og tilegner seg nødvendig kompetanse. 

 

I lys av forslaget til ny forskrift om avl av hund, er det ikke hensikts-

messig å revidere RAS i sin nåværende form. Vi legger til grunn at RAS i sin nåværende form må endres, slik at RAS tilfredsstiller kravene den nært forestående forskriften stiller til avlsprogrammer. Administrasjonen arbeider nå etter følgende tidsplan*:

 

•    September 2022: Administrasjonen fremlegger første utkast til revidert RAS/avlsprogram for Hovedstyret.

•    Oktober 2022: Administrasjonen fremlegger andre utkast til revidert RAS/avlsprogram for Hovedstyret.

•    November 2022: Revidert RAS/avlsprogram sendes på høring til klubber og forbund.

•    Februar 2023: Høringsfrist og påfølgende behandling i Hovedstyret

•    Første kvartal 2023 (?): Forskrift om avl av hund vedtas av LMD og gjøres gjeldende

 

Frem til HS har vedtatt hvilken struktur og form RAS skal ha, vil vi ikke revidere eksisterende RAS. Raseklubber som vurderer at deres RAS er utdatert og ønsker den fjernet fra nettsiden inntil videre, kan gi beskjed til NKK.

 

*med forbehold om endringer

Med vennlig hilsen Norsk Kennel Klub

 

Vi i NTK har videre sendt dette ut til alle klubbens raserepresentanter og rasegrupper med beskjed om at de må si i fra om noen RAS dokumenter er så utdaterte at de ikke bør ligge ute på klubbens eller NKKs hjemmeside slik at vi får dem fjernet. Vi ser frem til november når vi får det nye forslaget til høring.

 

 

 

 

 

 

Referat 2023
Referat fra styremøte 9.1
Referat fra styremøte 6.2
Referat fra styremøte 14.2

 

Referat  2022

Referat fra styremøte 19.1
Referat fra styremøte 13.2

Referat fra styremøte 29.3
Referat fra styremøte 7.4
Referat fra styremøte 9.6
Referat fra styremøte 9.8
Referat fra styremøte 13.10
Referat fra styremøte 28.11

Referat fra styremøte 12.12
I tillegg har styret hatt arbeidsmøter i forbindelse med arrangementer.

 

Referat  2021
Referat fra styremøte 21.1
Referat fra styremøte 11.2
Referat fra styremøte 02.03

Referat fra styremøte 17.03
Referat fra styremøte 08.04
Referat fra styremøte 22.04 
Referat fra styremøte 15.06

Referat fra styremøte 15.08
Referat fra styremøte 09.09 
Referat fra styremøte 07.10
Referat fra styremøte 08.11
Referat frav styremøte 22.11
Referat fra styremøte 07.12


 

Referat 2020
Referat fra styremøte 16.1 
Referat fra styremøte 3.2
Referat fra styremøte 22.2
Referat fra styremøte 4.3
Referat fra styremøte 9.3
Referat fra styremøte 26.3 

Referat fra styremøte 14.4
Referat fra styremøte 27.4

Referat fra styremøte 4.5
Referat fra styremøte 25.5
Referat fra styremøte 25.6

Referat fra styremøte 8.9
Referat fra styremøte 21.9

Referat fra styremøte 29.9
Referat fra styremøte 20.10

Referat fra styremøte 20.11

Styremøte 17.12 avlyst 

 

 

Referat 2019

Referat fra styremøte 17.1.2019

Referat fra styremøte 5.2.2019

Referat fra styremøte 21.2.2019

Referat fra styremøte 5.3.2019

Referat fra styremøte 13.3.2019

Referat fra styremøte 15.3.2019
Referat fra styremøte 25.4.2019
Referat fra styremøte 23.5.2019
Referat fra styremøte 20.6.2019

 

 

Referat 2018

Referat fra styremøte 9.1.2018

Referat fra styremøte 26.1.2018
Referat fra styremøte 15.2.2018

Referat fra styremøte 5.3 2018

Referat fra styremøte 5.4.2018  

Referat fra styremøte 8.5.2018
Referat fra styremøte 25.6.2018
Referat fra styremøte 30.8.2018

Referat fra styremøte 18.9.2018

Referat fra styremøte 16.10.2018

Referat fra styremøte 31.10.2018

Referat fra styremøte 27.11.2018
Referat fra styremøte 06.12.2018

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44