Hovedstyret informerer

Hovedstyret har foreløpig følgende møteplan:

9.1., 31.1, 20.2. Det vil tilkomme flere møter.

Saker som ønskes behandlet på styremøtet må være oss i hende i god tid før møtet. På grunn av saksmengden kan det ikke forventes at sakene blir behandlet på det første møtet. Det kan ikke forventes at saker blir behandlet mellom styremøtene.

 

Oslo Dog Show 

På dette arrangementet nådde vi mange potensielle terriereiere. Vår stand var veldig godt besøkt hele helgen, og mange var interessent å høre mer om våre raser. Vi som var på standen hadde noen fine men lange dager. Vi håper at enda flere raser kan delta ved en senere anledning.

På lørdag var det raseparade, her var vi representert med 18 påmeldte raser med 1-6 representanter fra de forskjellige rasene. Vi dekket hele ringen med blåkledde terriereiere og deres 4-bente, dessverre tenkte vi ikke på å ta bilde, siden de fleste av oss var inne i ringen. Det var virkelig kjekt å vise frem rasene våre.

 

Terrierhelg/aktivitetshelg 

Styret jobber med å få til en slik helg også i 2023. Vi jobber både i forhold til sted, instruktører og foredragsholdere. Om noen av dere har gode tips så send oss gjerne en mail.

 

90 års jubileum

Klubben fyller 90 år i 2023 det må feires, hvordan er under planlegging.

 

Terrierspesialen 16. og 17. september

Det avholdes en 2 dagers utstilling i Mjøndalshallen. 

Det blir storcert begge dager. 

 

Oppdretterlink

Dere som har oppdretterlink på klubbens hjemmesider må huske å betale for 2023 om dere skal fortsette å ha link. Det blir ikke sendt ut krav eller purringer.

Alle som ikke har betalt for sine linker blir automatisk slettet fra sidene uten ytterligere informasjon.

Mer info om dette lenger bak i bladet.

 

Webinar 

Styret har gjennomført til webinarer for tillitsvalgte. Dette fungerte godt, og vi legger opp til flere slike på nyåret. 

 

Maksimal innavlsgrad

Dette har tidligere vært ute på høring og NKKs hovedstyre har vedtatt å ikke endre dette nå. De sier det er hensiktsmessig å utrede saken
grundigere og samtidig se hvilke føringer den nye forskriften om avl av hund gir, før en vedtar om regelen for maksimal innavlgrad skal endres
i NKK. 

NKKs etiske grunnregler, punket om maksimal innavlsgrad, står derfor uendret.

 

Forskrift om avl av hund

Mattilsynet arbeider nå med en ny forskrift om avl av hund. NKK er i 

dialog med tilsynet i forbindelse med den nye forskriften, og var også i møte med dem like før dette magasinet gikk i trykken. Før møtet var raseklubbene invitert til møte med NKK for å komme med sine
syns-punkter. NTK deltok på dette møtet.

 

Den nye Forskriftens formål:

– Forskriften skal gjennom krav om sunn avl bidra til at hunder har de 

genetiske forutsetningene som er nødvendige for å ha god velferd og utøve naturlig atferd. Forskriften skal også fremme god velferd for 

hundene som brukes i avl, og for valpene deres.

 

Den nye forskriften vil sansynligvis inneholde krav om avlsprogram.

NKKs Hovedstyre mener derfor det ikke er hensiktsmessig å revidere RAS i sin nåværende form når en ny forskrift om avl av hund fra
myndighetene sannsynligvis vil ha krav om avlsprogram.

 

NKKs hovedstyre har vedtatt  at administrasjonen skal jobbe videre med RAS, og legger til grunn at RAS må endres til et avlsprogram, som
oppfyller kravet i en fremtidig forskrift om avl av hund.

NKK har jobbet med dette og et forslag til avlsprogram er sendt ut på høring, dette er videresendt til alle klubbens raser.

 

 

 

 

 

RAS - rasespesifikk avlsstrategi

 

NKK påla alle klubbene å utarbeide Ras for noen år siden. De ble den gang godkjent for 5 år så de  skulle nå ha vært reviderte.

NKK stilte det i bero da de ventet på endringer i datasystemet.
Vi har nå mottatt følgende informasjon fra NKK om RAS og om fremdriftsplan.

 

 

Fremdriftsplan for revisjon av rasespesifikke avlsstrategier (RAS) og 

nødvendige tilpasninger til ny forskrift om avl av hund

 

Etter planen skulle de rasespesifikke avlsstrategiene (RAS) vært revidert etter fem år, men revisjonen har blitt utsatt i påvente av nye IT-verktøy. Ettersom nødvendige IT-verktøy fortsatt ikke var på plass, vedtok HS i januar 2022 å utsette revisjon av RAS ytterligere, til juni 2023. Hovedstyret ga samtidig administrasjonen i oppgave å utrede mindre 

ressurskrevende alternativer til dagens løsning, som fremdeles ivaretar formålet med RAS. 

 

Siden HS sitt vedtak i januar, har imidlertid situasjonen endret seg. 

Mattilsynet jobber på oppdrag fra LMD med en ny forskrift om avl av hund. NKK har vært aktivt deltagende i dette arbeidet, gjennom møter med Mattilsynet og ved skriftlig innspill til forskriftsutkastet. Mattilsynet holdt også innlegg om forskriften på avlsrådskurset i april. NKK er nå godt kjent med hvilke krav forskriftsforslaget inneholder, og ser at en eventuell forskrift vil ha stor innvirkning på videre arbeid med RAS. 

 

Det er svært sannsynlig at NKK gjennom den nye forskriften ilegges et selvstendig ansvar for å utarbeide forsvarlige avlsprogrammer, som oppdretterne er pålagt å følge. Avlsprogrammene skal beskrive hvilke arvelige og unødvendig belastende egenskaper ulike raser er utsatt for, og hvilke tiltak som skal gjennomføres for å få bukt med disse innen rimelig tid. Det går også frem av forskriftsforslaget at avlsprogrammene skal ha tilstrekkelig effekt, og det vil blant annet stilles krav om at 

oppdrettere gjør særlige tiltak for å sikre sunn avl, og tilegner seg nødvendig kompetanse. 

 

I lys av forslaget til ny forskrift om avl av hund, er det ikke hensikts-

messig å revidere RAS i sin nåværende form. Vi legger til grunn at RAS i sin nåværende form må endres, slik at RAS tilfredsstiller kravene den nært forestående forskriften stiller til avlsprogrammer. Administrasjonen arbeider nå etter følgende tidsplan*:

 

•    September 2022: Administrasjonen fremlegger første utkast til revidert RAS/avlsprogram for Hovedstyret.

•    Oktober 2022: Administrasjonen fremlegger andre utkast til revidert RAS/avlsprogram for Hovedstyret.

•    November 2022: Revidert RAS/avlsprogram sendes på høring til klubber og forbund.

•    Februar 2023: Høringsfrist og påfølgende behandling i Hovedstyret

•    Første kvartal 2023 (?): Forskrift om avl av hund vedtas av LMD og gjøres gjeldende

 

Frem til HS har vedtatt hvilken struktur og form RAS skal ha, vil vi ikke revidere eksisterende RAS. Raseklubber som vurderer at deres RAS er utdatert og ønsker den fjernet fra nettsiden inntil videre, kan gi beskjed til NKK.

 

*med forbehold om endringer

Med vennlig hilsen Norsk Kennel Klub

 

Vi i NTK har videre sendt dette ut til alle klubbens raserepresentanter og rasegrupper med beskjed om at de må si i fra om noen RAS dokumenter er så utdaterte at de ikke bør ligge ute på klubbens eller NKKs hjemmeside slik at vi får dem fjernet. Vi ser frem til november når vi får det nye forslaget til høring.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Referat  2022

Referat fra styremøte 19.1
Referat fra styremøte 13.2

Referat fra styremøte 29.3
Referat fra styremøte 7.4
Referat fra styremøte 9.6
Referat fra styremøte 9.8
Referat fra styremøte 13.10
referat fra styremøte 

 

Referat  2021
Referat fra styremøte 21.1
Referat fra styremøte 11.2
Referat fra styremøte 02.03

Referat fra styremøte 17.03
Referat fra styremøte 08.04
Referat fra styremøte 22.04 
Referat fra styremøte 15.06

Referat fra styremøte 15.08
Referat fra styremøte 09.09 
Referat fra styremøte 07.10
Referat fra styremøte 08.11
Referat frav styremøte 22.11
Referat fra styremøte 07.12


 

Referat 2020
Referat fra styremøte 16.1 
Referat fra styremøte 3.2
Referat fra styremøte 22.2
Referat fra styremøte 4.3
Referat fra styremøte 9.3
Referat fra styremøte 26.3 

Referat fra styremøte 14.4
Referat fra styremøte 27.4

Referat fra styremøte 4.5
Referat fra styremøte 25.5
Referat fra styremøte 25.6

Referat fra styremøte 8.9
Referat fra styremøte 21.9

Referat fra styremøte 29.9
Referat fra styremøte 20.10

Referat fra styremøte 20.11

Styremøte 17.12 avlyst 

 

 

Referat 2019

Referat fra styremøte 17.1.2019

Referat fra styremøte 5.2.2019

Referat fra styremøte 21.2.2019

Referat fra styremøte 5.3.2019

Referat fra styremøte 13.3.2019

Referat fra styremøte 15.3.2019
Referat fra styremøte 25.4.2019
Referat fra styremøte 23.5.2019
Referat fra styremøte 20.6.2019

 

 

Referat 2018

Referat fra styremøte 9.1.2018

Referat fra styremøte 26.1.2018
Referat fra styremøte 15.2.2018

Referat fra styremøte 5.3 2018

Referat fra styremøte 5.4.2018  

Referat fra styremøte 8.5.2018
Referat fra styremøte 25.6.2018
Referat fra styremøte 30.8.2018

Referat fra styremøte 18.9.2018

Referat fra styremøte 16.10.2018

Referat fra styremøte 31.10.2018

Referat fra styremøte 27.11.2018
Referat fra styremøte 06.12.2018

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44