2021 Årsmøte \ Ekstraordinært årsmøte 18.01.22

Årsmøte Airedale Terrier Rasegruppe som var planlagt 18.11.21, er kansellert.

Ekstraordinært Årsmøte avholdes i stedet:

Tid: 18.01.2022  kl 19:00 

Sted: Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten

 

Fullstendig innkalling med beretning, regnskap, valg osv finner du her: 

 

 

    INNKALLING og ÅRSBERETNING 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

    

Norsk Terrierklubs 

    Rasegruppe Airedale Terrier 

    Tirsdag 18. januar 2022 kl. 19:00

    Sted: Quality Olavsgaard Hotell 

   
 

 Godkjenning av innkalling og saksliste


1.     Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, fullmakter,

innkallingen og saksliste, samt å gi observatører

rett til å være til stede.

 

2.     Oppnevne møteleder, referent, tellekorps 3 personer, og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

 

3.     Behandle årsberetningene for begge perioder – dvs 01.10.19 – 30.09.20 og 01.10.20 – 30.09.21.

 

4.     Godkjenne regnskap med revisors beretning, for begge de to nevnte perioder.

 

5.     Godkjenne planer for aktiviteter.

 

6.     Behandle og fatte vedtak i saker som ønskes fremmet av medlemmer.

 

7.     Behandle og fatte vedtak i saker som forelegges av styret.

 

8.     a) Valg av leder.

b) Valg av styremedlemmer

c) Valg av varamedlemmer

d) Valg av medlem til valgkomiteen

e) valg av revisor 

Punkt 3 – Årsberetning

Styrets beretning for driftsåret 01.10.19 – 30.09.20 og driftsåret 01.10.20 -30.9.21

 

a) Styret:

 

Etter valget på årsmøtet november 2019 (ikke årsmøte 2020 pga korona) har styret hatt følgende sammensetning, (Marianne Billington gikk ut av styret i 2020): 

 

Leder: Torgunn Haug

Nestleder: Kristin Habberstad

Kasserer: Kate F Stenerud

Styremedlem: Linda G. Bakken

Styremedlem: Karl Otto Ellefsen

Styremedlem: Ole Tom Hovind

Vararepresentant: ingen

Valgkomité: Marte Hermanrud, Halvor Sigfridstad og Oddbjørn Sæther 

Revisor: Bjørn Kristiansen

b) Medlemstall 

Pr. 1.10.2021 var det 111 fullt betalende NTK-medlemmer tilsluttet rasegruppen, en økning på 5 siden forrige årsmøte, dvs. at det var 106 medlemmer i 2019, (i 2020 var tallet 104). 

 

c) Møtevirksomhet 

Det har vært avholdt 2 ordinære styremøter i driftsåret 01.10.20 – 30.09.21. Det har vært hyppig dialog mellom styremedlemmene på bl.a. epost, chattegruppe. 

I driftsåret 01.10.19 – 30.09.20 har det vært avholdt 4 ordinære styremøter i tillegg til årsmøtet 20.11. Det har også dette året vært hyppig dialog mellom styremedlemmene på bl.a. epost og chat og under aktiviteter og samlinger.

 

 

d) Aktiviteter 

 

Driftsåret 01.10.20 – 30.09.21:

11. september 2021: Open Show Airedale Terrier, Vestby hyttepark

 

På grunn av pandemien har det dessverre vært liten aktivitet for medlemmene siste år. 

 

Rasegruppen har gjennomført følgende i driftsåret 30.09.19-01.10.20: 

November 2019 rasestand Dogs4All, Lillestrøm

Juni: Trimmekurs Jessheim

Juni: Terriertur Drammen, Stavanger, Bergen, Stjørdal

August 2020: Open Show Airedale Terrier, Drammen hundepark

Både våren 2020 og høsten 2020 har flere planlagte trimmekurs blitt kansellert pga smittevern.

e) Redaksjonell virksomhet / kommunikasjon 


Driftsåret 01.10.20 – 30.09.21:

Rasegruppens styre har hatt mål om å være synlige i Terrierbladet, og bidratt med 7-8 sider i hver utgave. Det oppfordres stadig til flere bidrag fra medlemmer i form av bilder og/eller tekst, samtidig som styret har igangsatt en intervjurunde av både tidligere og nåværende oppdrettere for å belyse Airedalens historie og utvikling i Norge. Det har også vært artikkel om trimmekurs og trimmeveiledning mm. Hjemmesiden på www.norskterrierklub.no har vært oppdatert med aktuell informasjon rundt aktiviteter o.l. Rasegruppens FB-side som ble opprettet våren 2014 er hovedforum for digital medlemsinformasjon i sosiale medier. Trykt direktekommunikasjon brukes unntaksvis til invitasjoner og har ikke vært benyttet i denne perioden.

 

Driftsåret 01.10.19 – 30.09.20:

Rasegruppen har bidratt med 3-4 sider i hver utgave av Terrierbladet. Det oppfordres stadig til flere bidrag fra medlemmer i form av bilder og/eller tekst. Hjemmesiden på www.norskterrierklub.no har vært oppdatert med aktuell informasjon rundt aktiviteter o.l. Rasegruppen har også en informasjonsside på Facebook. Trykt direktekommunikasjon brukes unntaksvis til invitasjoner.


 

f) Kontaktperson

Leder i rasegruppen har i begge perioder vært Torgunn Haug, hun har stått som kontaktperson i forhold til informasjon om valpekull og eventuelt behov for hjelp rundt omplassering av Airedale Terrier. Ny leder overtar ansvaret for dette i samarbeid med styret.  

 

4. Regnskap

Regnskap se neste side, er også publisert på klubbens hjemmeside i forkant av Ekstraordinært Årsmøte. 

Grunnet Corona-situasjonen gjennomgås regnskap for både 2020 og 2021: 

NB! På årsmøtet skal vi se på de 2 siste årene, 2019 er med for sammenligning slik det pleier å stå i oppsettet

 

5.  

Planer for medlemsaktiviteter 1.10.21-30.9.22: 

 

Oktober/November 2021 - Trimmekurs Viken og Vestland (gjennomført med godt oppmøte) 

November 2021 Årsmøte (flyttet til 18. januar 2022)

Vår 2022 trimmekurs Viken, Vestland, samt Nord-Norge

Sommertur med bading Østlandet\ Vestlandet evt. Nord-Norge i juni 2022

10-11 September 2022 Open Show 40 års jubileum 1982-2022, Vestby hyttepark

10. september 2022 jubileumsfest på Vestby i anledning rasegruppas 40 års jubileum.

 

Planer for aktiviteter 1.10.21-30.9.22, er med forbehold:

 Pr i dag er smittesituasjonen ganske uoversiktlig, men vi håper å kunne avholde både trimmekurs og Open Show i 2021. Alle aktiviteter blir publisert på hjemmesiden og facebook siden til rasegruppen.

 

6. Saker/forslag fremmet av medlemmer 

Ingen

 

 

7. Forslag fra styret

 

Krav i forbindelse med valpeformidling og til oppdretter, formidling gjennom Airedale Terrier Rasegruppe/Norsk Terrierklub. 

 

Kravet er utarbeidet av sittende styre og har vært på høring hos oppdretterne som er knyttet til rasegruppen. Oppdretterne stiller seg ikke bak kravet i sin helhet jamfør de tilbakemeldinger som er kommet. Styret velger allikevel å fremme kravet til behandling på Årsmøtet. Evt vedtak må sendes Norsk Terrierklub for godkjenning. Styret påpeker at kravet bør være overkommelig i et målrettet, helsefremmende arbeid for å bevare rasestandard og fortsatt ha en frisk rase. Mange oppdrettere gjennomfører allerede alle eller mange av disse kravene, og de innebærer ingen stor kostnad, men er forsikring om et sunt avlsmateriale. Styret mener det er viktig å sette noen minstekrav, samtidig som vi ønsker å jobbe i samarbeid med oppdretterne for deling av kunnskap og kompetanse som sikrer at avl av Airedale Terrier i Norge følger RAS og er et foregangseksempel heller enn fokus på minstekrav. Men som rasegruppe må det være noen minstekrav som må oppfylles for å kvalifisere for å være registrert Airedale Terrier Rasegruppe oppdretter, og det må være en forutsetning at krav i RAS til avl er fulgt for registrering av valpekull på rasegruppens nettside. Uten minstekrav vannes hele rasegruppens avlstrategiske arbeid ut. RAS omtaler mange krav som bør-krav, i forhold til registrering som oppdretter og registrering av valpekull er forslagene under ment å tydeliggjøre hva som er forutsetning for registrering. 

 

Styrets forslag til krav til avlsdyr:

HD status kjent: maks C og bør bare brukes mot A/B

AD status kjent: maks 1 og bør brukes mot 0

Øyelysing: mindre enn 12 mnd gammel attest ved parring

2 Very Good* på off/uoff.utstilling etter fylte 15 mnd fra 2 forskjellige godkjente dommere.

Oppdretter plikter å følge Airedale Terrier Rase Avlsspesifikk Strategi (RAS) sine retningslinjer for avl og oppdrett og NKK etiske retningslinjer for avl og oppdrett.  

Oppdretter må ha godkjent kennelnavn, være medlem av Norsk Terrier Klub og rasegruppen for Airedale Terrier. Oppdretter må ha meget godt kjennskap til rasen, eksteriør, mentalitet, pelsstell, helse. Oppdretter må kunne tilby valpekjøpere god informasjon og oppfølging. 

*2 Very Good: Oppdretter plikter å følge Airedale Terrier Rase Avlsspesifikk Strategi (RAS) sine retningslinjer for avl og oppdrett. Krav til kun Very Good på utstilling er for å ikke utelukke en frisk flott familiehund i avl. 

 

«Frivillig» - besvares Ja/nei

Er mental test* med skudd gjennomført, ja/nei   med resultat   bestått/ikke bestått

*Off. BPH, MH, K-test eller mentaltest (MT) utført gjennom NKK, SKK eller tilsvarende eller privat hos personer med beviselig kompetanse på området

 

Oppdretter anbefales å gjennomføre gentest for lungelidelse (LAMP3 defekt) på avlsdyr – 

resultat FRI kan brukes mot BÆRER

 

8. Valg 


Styrets sammensetning per 30.09.2021 

Leder: Torgunn Haug (har senere trukket seg fra vervet, stiller ikke til gjenvalg) – på valg

Nestleder: Kristin Habberstad (1år igjen)

Styremedlem: Linda Galaasen Bakken (1år igjen)

Styremedlem: Karl Otto Ellefsen (1år igjen)

Styremedlem: Kate Furhovden Stenerud – på valg

Varamedlem: Ole Tom Haavind – på valg

Valgkomité:

Marte Otrebski Hermanrud (Leder) utgår      

Halvor Sigfridstad 1 år.

Oddbjørn Sæther 2 år.

Revisor: Bjørn Kristiansen – på valg

 

Forslag mottatt av valgkomitéen er:

Line Sandli, foreslått av Geir Stuldalen 

Wenche Wallgren, foreslått av Aud Jacobsen

Kirsten Akerlie, foreslått av Berit Engnes

 

Foreslått av valgkomitéen:

Helene Amlie

Aud Jacobsen 

Bjørn Kristiansen

 

Valgkomiteens Innstilling til valget 2021-2022 

Leder: Linda Galaasen Bakken (2 år) 

Styremedlem: Helene Amlie NY (1 år) 

Styremedlem: Kate Furhovden Stenerud - gjenvalg (2 år)

Styremedlem: Wenche Wallgren NY (2 år)

Styremedlem: Kirsten Akerlie NY (1 år)

 

Varamedlem: Ole Tom Haavind - gjenvalg (1 år)

Varamedlem: Line Sandsli (1 år)

 

Valgkomitemedlem: Aud Jacobsen NY (3 år)

Revisor: Bjørn Kristiansen – gjenvalg (1år)

 

Oppsummert jamfør stemmeseddelen (vedlegg 3) som er fremlagt fra valgkomiteen: 

 1. På valg til Leder er:

 • Linda Galaasen Bakken

Det velges naturlig nok kun 1 leder

 
 1. På valg til Styret er: 

 • Kate F. Stenerud

 • Helene Amlie

 • Wenche Wallgren

 • Kirsten Akerlie

Det skal velges 4 nye styremedlemmer, 2 for 2 år, og 2 for 1 ett år

 
 1. På valg som Varamedlemmer til styret er:

 • Ole Tom Hovind

 • Line Sandsli

Det skal velges 2 varamedlemmer

 
 1. På valg til Valgkomite:

 • Aud Jacobsen

Det skal velges ett valgkomitemedlem

 
 1. På valg som Revisor:

 • Bjørn Kristiansen

Det skal velges 1 revisor. 


 

RASEGRUPPEN FOR AIREDALE TERRIER - STEMMESEDDEL

 

Sett kryss ved de personene du vil stemme på. Obs: 2 sider.

 

Stemmeseddel A (inntil 1 kryss)

LEDER: Det skal velges 1 leder for 2 år  

        Linda Galaasen Bakken 

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Stemmeseddel B (inntil 4 kryss)

STYREMEDLEMMER: Det skal velges 2 styremedlemmer for 2 år, og 2 for ett år

 

Sett 2 kryss, her velger du kandidatene du ønsker inn i styret for 2 år: 

 

        Kate Furhovden Stenerud 

        Helene Amlie   

        Wenche Wallgren

        Kirsten Akerlie 


Sett 2 kryss, her velger du kandidatene du ønsker inn i styret for 1 år (dette må være de to kandidatene du ikke har valgt over): 

 

        Kate Furhovden Stenerud 

        Helene Amlie   

        Wenche Wallgren

        Kirsten Akerlie 

 

…………………………………………………………………………………………………

Stemmeseddel C (inntil 2 kryss)

VARAMEDLEM: Det skal velges 2 varamedlemmer for 1 år 

        Ole Tom Haavind  

 

        Line Sandli
 

…………………………………………………………………………………………………

Stemmeseddel D (inntil 1 kryss)

VALGKOMITÉ: Det skal velges 1 medlem for 3 år

         Aud Jacobsen 

 

…………………………………………………………………………………………………

Stemmeseddel E (inntil 1 kryss)

REVISOR: Velges for 1 år

        Bjørn Kristiansen 

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Slik kan du stemme

Du må ha gyldig medlemskap i rasegruppen for å stemme. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte på årsmøtet eller ved forhåndsstemme. 

 

Ved forhåndsstemme skal din stemmeseddel med kandidatenes navn legges i en egen konvolutt som klebes igjen og merkes «Stemmesedler». Denne konvolutten, sammen med en lapp hvor du har skrevet ditt navn og adresse, legges i en ny konvolutt som sendes til:

Valgkomiteen ved Marte Otrebski Hermanrud, Soplimroa 102, 2849 Kapp

 

Stemmeseddelen må være valgkomiteen i hende før årsmøtet. Ditt navn må vedlegges for at valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har stemmerett. Dersom navnet ditt ikke er vedlagt, blir stemmeseddelen forkastet

 

Det er ikke anledning til å stemme på andre kandidater enn dem som er foreslått i stemmesedlene. 

 

 

 

 

Frist for å sende inn forslag til saker og kandidater til valg utløp 12.12.2021

Saker må være sendt til airedale@norskterrierklub.no innen frist

Forslag på kandidater sendes til valgkomitéen ved: Marte O. Hermansrud, epost: mohermanrud@gmail.com  innen 12.12.2021

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44