Årsmøteprotokoll

Årsmøteprotokoll

Ekstraordinært årsmøte tirsdag 18. januar 2022 kl. 19:00, Quality Olavsgaard Hotell

Norsk Terrierklubs Rasegruppe Airedale Terrier

  1. Godkjenne etter nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, fullmakter, innkalling og saksliste, samt gi observatører rett til å være tilstede

11 frammøtte medlemmer, og 11 deltok digitalt via Teams. Det var mottatt 3 forhåndsstemmer pr. post til valgkomiteen, og 2 frammøtte hadde med fullmakt fra 2 medlemmer.

Alle fysisk fremmøtte har stemmerett, men andre må ha inngitt forhåndsstemme.

Godkjent.

  1. Oppnevne møteleder, referent, tellekorps 3 personer og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet

      Møteleder:

Kristin

      Referent:

Ole Tom

      Tellekorps:

Karl Otto, Reidar, Aud

      Undertegne protokoll:

Oddbjørn, Helene

  1. Årsberetning

Opplest av Kristin.

Styrets beretning for driftsåret 01.10.19 — 30.09.20 og driftsåret 01.10.20 — 30.09.21.        Godkjent.

  1. Regnskap og revisors beretning  Opplest av Kate.

Regnskap og revisjonsberetning for driftsårene 2019/2020 og 2020/2021          Godkjent.

  1. Planer og aktiviteter

Opplest av Kristin.

Koronasituasjonen medfører noe usikkerhet i forhold til aktiviteter.

Det planlegges for flere trimmekurs og gjennomføring av årets Airedale Open Show  Kommentar: Utstilling dag 2 på Open Show er offisiell utstilling og må ha eget navn.

Arrangementet må deles i Open Show og offisiell utstilling.             Godkjent.

  1. Saker/forslag fremmet av medlemmer   Intet.
  2. Forslag fra Styret

                  Styrets forslag til krav til avlsdyr.

Det ble reist flere innsigelser og spørsmål til forslaget      Sak avvist.

Årsmøtet ber om at saken overføres til møte mellom oppdretterne, Norsk Terrierklub og styret.

  1. Valg

      Valgkomiteen hadde mottatt 3 forhåndsstemmer, og 2 fremmøtte medlemmer hadde fullmakt fra 1 person hver. 11 fysisk fremmøtte gav 16 stemmeberettigede totalt.

            Valgkomiteens innstilling til valget 2021-2022 ble vedtatt av årsmøtet.   Godkjent.

       36Luu

 

(+47) 97 47 49 44