Årsmøte 2019

Innkalling til rasegruppen for Jack Russell terrier NTKs årsmøte 

Fredag 15. november 2019 kl 16.30-18.00

Norges varemesse, Lillestrøm, konferanserom 2 i hall E

 

Dagsorden:

 1. Godkjenne innkallingen og dagsorden, samt gi observatører rett til å være til stede.
 2. Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og to representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 3. Årsberetning.
 4. Regnskap med revisors beretning
 5. Behandle og fatte vedtak i sak fra medlem.
 6. Planer for drift og aktiviteter 2020
 7. Valg av styremedlemmer, varamedlem, revisor og valgkomité.

 

Punkt 1 – Godkjenne innkallingen og dagsorden, samt gi observatører rett til å være til stede.

 

Punkt 2 – Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og to representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

 

Punkt 3 – Årsberetning:

RG Jack har pr 25.10.2019 356 medlemmer.

 

Styret:

Etter valg på årsmøtet 2018, har styret hatt slik sammensetning:

Leder: Inger Lise Teigland

Styremedlem/nestleder: Solveig Naadland (trakk seg midt i perioden)

Styremedlem: Monica Berg

Styremedlem: Monica Tellnes

Styremedlem: Maria Huseby Opheim

Styremedlem: Rebecca Aversano

Styremedlem/kasserer: Kari Anne Lundberg

Vara styremedlem: Tanya Susegg Berge (trakk seg midt i perioden)

Valgkomité: Nina Mohn, Renate Lund, Elisabeth Steffensen

Revisor: Mette Erklev

 

Møter og satsningsområder:

I perioden har det vært avholdt 5 styremøter og 4 møter knyttet til Rasespesialen 2019. I tillegg har saker også vært tatt fortløpende på styrets lukkede FB-gruppe. Referater og annen relevant medlemsinfo har vært publisert fortløpende både på hjemmesiden og på RG Jacks FB-gruppe.

Styret har i perioden hatt i gjennomsnitt 5 henvendelser pr uke, enten pr mail eller på telefon. Medlemshenvendelsene er hovedsakelig knyttet spørsmål om aktiviteter og i forhold til avl.  Det er også kommet flere henvendelser fra personer utenfor rasegruppen som har spørsmål knyttet til rasen, eller er på utkikk etter valp.

Avlskriterier: Styret har igangsatt flere tiltak som skal styrke rasen fremover. Vi har fått innført registreringskrav i NKK som innebærer at kull som skal registreres må ha foreldre med kjent patellastatus i DOGWEB. Dette ble igangsatt fra 01.01.2019. Heving av kriterier for avl ble igangsatt 1.august. 2018. Endringen besto i en økning av premieringskrav fra 1 x very good til 2 x excellent for avlshunder. Videre skal avlshunder sjekkes for arvbare øyenlidelser og med tanke på patellaluksasjon, og resultatene skal være registrert i DOGWEB. Styret har fulgt opp og veiledet ved spørsmål knyttet til kriteriene.  

Opprettere med link: Oppdrettere med link har vært et satsingspunkt i 2019, og antall oppdrettere med link har økt gradvis gjennom året. RG Jack har nå 23 oppdrettere med link. Dette er oppdrettere som ønsker å samarbeide om det felles avlsarbeidet gjennom å følge de nye avlskriteriene. Det skal lønne seg å samarbeide om felles mål, og oppdrettere med link skal være et bedre valg for valpekjøperne. 

Aktiviteter:

Styret har arrangert Rasespesial 2019. Det har vært arrangert koldtbord under Terrierspesialen og ved Dogs4All. Vi har hatt rasestand og raseparade under Dogs4All. Det har blitt gitt ut to nummer av «Vi med Jack», vi har fast spalte i «Terrierbladet», egen hjemmeside under NTK og side på Facebook. Alle rasegruppens arrangement i år har hatt god oppslutning.

Årets Jack russel terrier: Vi fortsetter med kåring Årets Jack russell terrier i flere grener. Dette ble igangsatt i 2018 og resultatet ble kunngjort på vårparten i 2019. Vi har hatt en jevn strøm av resultater fra medlemmer som vil være med i 2019kåringen som vil bli kunngjort i januar/februar 2020.

Rasespesialen: Rasespesialen 2019 ble avholdt på Folkets hus i Sandvika. Dommer var terrierspesialist Dodo Sandahl, Sverige. 55 hunder var påmeldt fordelt på 13 valper og 42 voksne. Vi hadde også utdeling av diplom og premier til vinnerne av Årets Jack russell terrier 2018 i ulike grener Vi hadde koldtbord etter utstillingen der medlemmer tok med seg bidrag til felleskapet. 

Koldtbord: Rasegruppen ønsker å møte medlemmene, og bidra til sosialt felleskap. Under årets to største utstillinger (Terrierspesialen og Dogs4All) har vi lagt til rette for koldtbord. Der har alle bidratt med litt, og dette har vært en stor suksess.

Vi skal ha rasestand og raseparade under Dogs4All samtidig med gjennomføring av koldtbord og årsmøte. Dette er et stort dugnadsarbeid, og vi takker alle våre medlemmer som har hjulpet til og som har bidratt i jobben for å promotere vår fantastiske rase.

 

Punkt 4 – Regnskap med revisors beretning

Resultatregnskap foreligger ikke.

 

Revisors beretning for 2019

Regnskapet for rasegruppen for Jack Russell Terrierer er revidert, regnskapsperioden strekker seg fra 01.09.2018 – 31.08.2019. Ut fra fremlagt dokumentasjon vises et overskudd på

kr. 9 939,83.

Resultatregnskap for perioden foreligger ikke. Et slikt resultatregnskap bør settes opp mot fjorårets resultat.

Det er foretatt kontroll av bilagene opp mot postene i regnskapet, det mangler bilag for tre poster:

- Bilag 2015 mangler underbilag for kr. 139,50, dette er kommentert av regnskapsfører på bilaget

- Bilag 2018 og bilag 2019 «Ref. oppdr.link» mangler underbilag, det går imidlertid frem av kontoutskrift fra banken hvem dette er refundert til.

Beløpene for refusjon oppdretterlink er ført mot «Adm.utgift». Det er ikke spesifisert hvor inntektene for oppdretterlink er ført i årets regnskap, men det kan se ut til at dette er ført mot medlemskontingent. Refusjon oppdretterlink burde derfor vært ført mot samme posten.

Inntekter for oppdretterlink er i foregående år ført mot «Diverse»- posten.

Utgifter til porto er konsekvent ført mot posten «salg av blader», dette bør føres mot posten som heter «Porto».

Det er ikke regnskapsført driftsmidler eller utestående fordringer. Det bør gjøres en vurdering av eiendeler/driftsmidler innen neste årsmøte.

Kontoutskrifter for hver måned foreligger. Årsoppgave fra banken foreligger ikke, men kontoutskrift fra 31.12.2018 anses å erstatte denne.

Dette er et regnskap med relativt få posteringer, og som derfor er relativt oversiktlig. Regnskapet ble mottatt 26.10.2019, dette er ikke akseptabelt i forhold til frister for utleggelse av årsmøtepapirene. Da det i tillegg mangler resultatregnskap er dette et regnskap som ikke er avgitt korrekt.

 

Mandal 30.10.2019

Mette Erklev

revisor RG for Jack Russell Terrier

 

Punkt 5 – Sak som medlem ønsker behandlet

Endring av poengberegning for ÅRETS JACK RUSSELL – RALLYLYDIGHET og LYDIGHET: Saken gjelder utregning av poeng til årets JRT innenfor Rallylydighet og ordinær Lydighet.

Forslag til ny utregningsmetoder ligger vedlagt.

 • Kun individuelle resultater teller.
 • Reglene gjelder for offisielle stevner, og de fem beste resultatene er tellende. Ved
 • poenglikhet tas et sjette resultat med i beregningen.
 • Oppnådde resultater må være tilgjengelig i DogWeb eller kunne dokumenteres ved
 • kopi av kritikkskjema.

Poengberegning, årets rallylydighetshund:

Utregning rally

Klasse 1: summen/200 x 1,00

Klasse 2: summen/200 x 1,05

Klasse 3: summen/200 x 1,10

Elite: summen/200 x 1,15

 

Tillegg:

2 poeng for klubbmester

3 poeng for cert.

3 poeng for å kvalifisere seg til NM finale.

5 poeng for tittel.

10 poeng for championat.

 

I klasse 1 og 2:

Nr 1: 3 poeng

Nr 2: 2 poeng

Nr 3 1 poeng

 

I klasse 3 og elite:

Nr 1: 4 poeng

Nr 2: 3 poeng

Nr. 3: 2 poeng

 

Pallen i NM:

Nr 1 : 10 poeng

Nr 2 : 7,5 poeng

Nr 3 : 5 poeng

Dobbeltstevne teller som to stevner. Poengberegningen gjelder på tvers av klasser, dvs. ekvipasjen kan sende inn resultater fra ulike klasser i samme sesong.
 

Sak innmeldt av medlem Mette Erklev

Styrets kommentar: Saken har tidligere vært meldt inn til styret som sak tidligere i 2019 etter at det kom frem at dagens poenggivning ikke er rettferdig i forhold til klasser og resultater. En endring i poengberegning vil bli gjeldende for Årets Jack russell terrier 2020. Årets Jack russell terrier 2019 følger den utregning som pr nå er opplyst på hjemmesiden.

 

Punkt 6 – Planer for drift og aktiviteter 2020

 • Revisjon av RAS
 • 2 utgivelser av «Vi med Jack», vår og høst.
 • Spalte i «Terrierbladet»
 • Styremøter hver mnd, unntatt juni og juli
 • Årets Jack russellterrier 2020
 • Koldtbord under Terrierspesialen og Dogs4All 2020
 • Årsmøte

 

Punkt 7 - Valg

Styret i Rasegruppen for Jack russell terrier i NTK har i 2019 bestått av følgende:

Leder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Vara styremedlem

Inger-Lise Teigland

Monica Berg

Maria Huseby Opheim

Solveig Naadland

Monica Tellnes

Kari Anne Lundberg

Rebecca Aversano

Tanya Susegg Berge              

Ønsker gjenvalg

Ønsker gjenvalg

Ønsker gjenvalg

Trakk seg i perioden – på valg

Ikke på valg

Ikke på valg

Ikke på valg

Trakk seg i perioden – på valg

Valgkomité:

Nina Mohn

Renate Lund  

Elisabeth Steffensen

Kan ikke gjenvelges

1 år igjen

2 år igjen

Revisor

Mette Erklev

Ønsker gjenvalg

 

Det har innkommet følgende forslag på valg av tillitsmenn:

KANDIDATER:

FORESLÅTT AV:

TIL VERV:       

Inger-Lise Teigland    

Monica Berg/Nina Mohn

Leder  

Monica Berg

Inger-Lise Teigland/Nina Mohn

Styremedlem

Ann Mari Hagen

Nina Mohn

Styremedlem

Maria Huseby Opheim

Nina Mohn

Styremedlem

Marit Mørk

Inger-Lise Teigland/Nina Mohn

Styremedlem

Igor Uthuslien

Monica Berg/Nina Mohn

Styremedlem

Ingunn Lia Pedersen

Inger-Lise Teigland/Nina Mohn

Vara styremedlem

Mette Erklev  

Inger-Lise Teigland/Nina Mohn

Revisor           


Årsmøtet skal også velge medlem av valgkomité for 3 år. Valgkomitéen har dessverre ikke klart å finne kandidater til dette vervet.

 

Presentasjon av kandidater til RG for JRT i NTK:

 1. Inger-Lise Teigland, Sognsveien 154, 3520 Jevnaker, Tlf.: 976 14 107
 2. 51 år
 3. Hatt JRT siden 2003
 4. Styremedlem / nestleder RG Jack 2009 – 2011, leder RG Jack 2011 – 2012 og fra 2017 til dags dato.
 5. Avl og oppdrett, utstilling, div. aktiviteter / skog og natur

 

 1. Monica Berg, Opheim, 3535 KRØDEREN, Tlf.: 971 92 688
 2. 54 år
 3. Hatt JRT siden 2000
 4. Styremedlem RG Jack 2009 – 2011, nestleder 2011 – 2012. Styremedlem RG Jack fra 2017 til dags dato.
 5. Avl og oppdrett, utstilling, div. aktiviteter

 

 1. Ann Mari Nordahl, Ullerøyveien 216, 1747 Skjeberg, Tlf.: 941 57 498
 2. 36 år
 3. JRT siden 2008
 4. Tidligere verv i NTK eller andre hundeklubber – Ingen
 5.  Interesser knyttet til hund: Min interesse med hund er avl, utstilling og trimming. Og så er jeg veldig glad i å være i skogen og naturen med hundene.

 

 1. Maria Huseby Opheim, Sjoarveien 20, 4272 Sandve, Tlf.: 909 48 046
 2. 39 år
 3. JRT siden 2004
 4. Styremedlem i norsk weimaranerklub i en årrekke, inkludert leder av avlsrådet i norsk weimaranerklub. To styreperioder i rasegruppen for jack russell og i sunnhetsutvalget. Medlem i utstillingskomitee i vår lokale hundeklubb.
 5. Interesser knyttet til hund: Utstilling og avl og oppdrett er min hovedinteresse med hund. Jeg har tidligere også vert aktiv med jakthundtrening og har jegerprøven.

 

 1. Marit Mørk, Postboks 788, 3606 KONGSBERG
 2. 49 år
 3. Hatt Jrt i 6 år men hunder hele livet.
 4. Sittet tre år i styret for Norsk Terrierklub Oslo/Akershus, sitter i Hovedstyret for Norsk Terrierklub, sitter i styret for Kongsberg hundeklubb, og i utstillingskomiteen til Kongsberg hundeklubb. Er også med i arbeidsgruppa for utarbeidelse av ny RAS for JRT. Har tidligere flerfoldige år bak meg som styremedlem i diverse hesteorganisasjoner.
 5. Er genuint hundeinteressert. Trener lydighet, søk og mye kondisjonstrening med hundene mine. To av hundene mine er nylig ansatt som rottejegere for et skadedyrfirma, og jobber en del med søk i den forbindelse. Er ellers opptatt av avl, genetikk og arvbarhet og driver et lite oppdrett av JRT under prefikset "Småbartene".

 

 1. Igor Uthuslien, Aabys gate 16, 3041 Drammen, Tlf.: 47 930 05 399
 2. 49 (blir 50 i desember 2019)
 3. Har hatt egen JRT siden 2016, når jeg kjøpte L.J.Waco av Monica Berg, i dag har jeg også L.J.Xo på fór fra Monica.
 4. Tidligere verv i NTK eller andre hundeklubber - INGEN (men har hatt mange verv i andre klubber opp gjennom årene).
 5. Interesser knyttet til hund: Største interessen er hunders vel og ve, driver ikke med spesifikke hundegrener men synes dette er et spennende felt, er opptatt av rene hunderaser. JRT er en hunderase jeg har hatt mye kontakt med siden jeg først traff rasen for en 25-26 år siden, har også vært reservematfar for flere JRT opp mellom årene, en herlig rase.

 

 1. Ingunn Lia Pedersen, Eikhaugen 21, 3036 Drammen, Tlf.: 924 17 269
 2. 49 år
 3. Har hatt JRT siden 1998 (før det ble godkjent rase)
 4. Ingen tidligere verv
 5. Er oppvokst med hund (boxer), og da vi skaffet oss var første JRT, ønsket oss i første omgang en familiehund og turkamerat. Da vi kom til vår 3. JRT ønsket jeg å gjøre noe mer aktiviteter med hunden, og siden jeg jobber på kveldstid når alle aktiviteter foregår, er det ustillinger som er greiest å være med på. Skulle gjerne testet agility og flere andre aktiviteter, men jobben står foreløpig litt i veien for det. 

 

 1. Mette Erklev, Gamle Hålandsbakken 5, 4517 Mandal, Tlf.: 97664686
 2. 55 år
 3. Har hatt JRT i 8,5 år sammen med min datter Rebecca.
 4. Har hatt verv i Agder Schæferhundklubbs brukshundgruppe for mange år siden. Har nå vært revisor for RG Jack i to perioder.
 5. Hadde en lang pause fra hundesporten før jeg ble introdusert for JRT for 8,5 år siden, da Rebecca kom hjem med Sassy. Siden har det balet litt på seg, og i skrivende stund har jeg fem åtte hunder i huset. Interessen for hund begrenses egentlig av tilgjengelig tid, og det blir mest turgåing og pelsstell. Men har nå fått smaken på rallylydighet, og har i løpet av året deltatt på flere stevner med både Pondus og Sassy. Pondus har oppnådd tittelen RL1, mens Sassy fremdeles mangler ett «napp» for å få tittelen. Men det er et mål som skal nås. I tillegg vil man jo fortsette med utstilling; det er morsomt, spennende, og man treffer mange hyggelige mennesker som «lider» av det samme som en selv. Pondus er godkjent besøkshund, og vi er frivillige i Røde Kors. Akkurat nå har vi en pause som besøksvenn, men dette vil bli tatt opp igjen. I tillegg kurses jeg for tiden for å kunne gjennomføre forhåndsvurdering og regodkjenning av besøkshunder. Jeg drev tidligere med Schæfer, og deltok både i lydighet- og brukshundkonkurranser. Dette er fantastiske aktiviteter, men også tidkrevende. Men hund er jo ikke det verste man kan bruke tid på?

 

Dersom du ønsker og forhåndsstemme, må det gjøres på følgende måte:                    

 • Valget skal skje skriftlig
 • Du må printe ut og benytte nedenfor nevnte stemmesedler da stemmesedlene skal være like.
 • Øverst på hver stemmeseddel er det angitt hvilket verv stemmeseddelen gjelder for. De foreslåtte kandidaters navn er ført opp på stemmesedlene. Du stryker dem du ikke ønsker valgt.
 • Stemmesedlene klippes fra hverandre og legges i en konvolutt merket «stemmesedler» som lukkes, og som igjen legges i en ny konvolutt sammen med et separat ark påført ditt navn og din adresse.
 • Forhåndsstemmene må være valgkomiteen i hende FØR årsmøte 15.11.19, og sendes til:

RG for JRT i NTK valgkomité,

v/ Nina Mohn,

Glesnegutua 1,

3535 KRØDEREN

 

Ditt navn må vedlegges for at valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har stemmerett. Dersom navnet ditt ikke er vedlagt eller du benytter andre stemmesedler, blir stemmesedlene forkastet.

 

STEMMESEDLER:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valg av leder for 2 år:

            Inger-Lise Teigland

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valg av 3 styremedlemmer for 2 år:

             Igor Uthuslien

Monica Berg

Ann Mari Nordahl

Maria Huseby Opheim

Marit Mørk

 

(Stryk minst to av navnene)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valg av 1 vara styremedlem for 1 år:

            Ingunn Lia Pedersen

           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valg av revisor for 1 år:

            Mette Erklev

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44