Avl og oppdrett

Retningslinjer og avlskriterier - informasjon om hva som kreves av oppdretterne for å få oppdretterlink og motta valpeformidling gjennom RG Jack/NTK.

Norsk Terrierklubs rasegruppe for Jack russell terrier (RG Jack) arbeider for etisk og praktisk riktig behandling av hundene, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet. Avlskriteriene er laget for å styre avlen av Jack russell terrier i ønsket retning gjennom å stille noen minimumskrav til de hundene som skal brukes i avl. Videre er formålet å bevisstgjøre oppdretterne på etiske så vel som sunnhets- og helsemessige forhold ved avl og oppdrett. Oppdretterne oppfordres til å være aktive i rasegruppens oppdrettermiljø, og å delta på oppdretterseminar i regi av rasegruppen som arrangeres hvert annet år.

Jack russell terrierens popularitet, og det faktum at svært mange driver avl på rasen, gjør at man trenger en sterk og kompetent oppdrettergruppe som drar i samme retning, og jobber for rasens beste.  Ukritisk avl kan på sikt gi utfordringer hva angår sunnhet og helse slik man ser i andre populære raser.  

 

RG Jack anbefaler at alle oppdrettere tilknyttet gruppen følger avlskriteriene.

Dersom det er uklarheter eller spørsmål til kriteriene, bes oppdretterne kontakte RG Jack på følgende mailadresse: jack@norskterrierklub.no.

 

Oppdretterlink og valpeformidling:

o   Oppføring med link og valpeformidling i regi av NTK fordrer at oppdretter har fulgt avlskriteriene for alle sine kull født etter 01.10.18. (Kriteriene gjelder for paringer fra og med 01.08.18, og dette gir kull født fra og med 01.10.18). Alternativt må oppdretterne kunne vise til at de tre seneste kullene er avlet i tråd med avlskriteriene av 01.08.2018. 

o   Oppdretter må ha godkjent kennelnavn, være medlem av Norsk Terrier Klub og rasegruppen for Jack russell terrier.

o   Oppdretteren må ha gjort seg kjent med og følge Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Link til NKKs etiske retningslinjer kan du lese her.

o   Oppdrettere tilknyttet RG Jack har ikke anledning til å selge valper etter uregistrerte foreldre eller selge uregistrerte/blandingsvalper.  

 

Tisper må ha fylt 20 måneder ved paringstidspunktet.

 

Premiering - Begge foreldredyr skal ha oppnådd minimum 2 exc. på offisiell utstilling. Exc. oppnådd på FCI-godkjente utstillinger i utland eller på våre Jack russellspesialer teller med.

MERK: August 2020. Grunnet den pågående Coronasituasjonen og få tilgjengelige utstillinger rundt om i landet, har styret i RG Jack besluttet å la fritak fra premieringskravet vare ut 2020. 

o   Hunder som ikke har oppnådd 2 exc. kan unntaksvis brukes i avl hvis oppdretter vurderer at dens avlsverdi er viktig i sitt rasearbeid.

o   Utenlandske hunder som benyttes i avl skal ha oppnådd tilsvarende premiering i hjemlandet.

o   Avlshanner i oppdretters eie følger samme regel hva premiegrad angår. Lånes en upremiert hannhund ut til oppdretter uten link på rasegruppens side, vil denne inngå i unntaksregelen*. Det samme med premiert hannhund til upremiert tispe hvor oppdretter ikke har link på rasegruppens side.

* Unntak defineres som 25% av oppdretters kullregistrering etter 01.08.2018. Dette settes for å ha en objektiv ramme så subjektive vurderinger unngås, og 25% ansees som rimelig i denne sammenheng. Oppdretter må derfor ha 3 kull som oppfyller krav før mulighet for bruk av hund med lavere/ingen premiering kan brukes.  

 

Helsetester - Begge foreldredyr skal ha kjent status på øyne og knær registrert i Dogweb før hunden settes i avl.

o   Det samme gjelder for nordiske hunder brukt i avl i gjeldene lands databaser. Velger man å bruke hannhunder fra andre europeiske land, er det mulig å gjøre unntak da samme undersøkelser ikke alltid lar seg gjennomføre en del steder.

o   Ved funn på øyne følges avlsretningslinjer utarbeidet av autoriserte øyelysere. Retningslinjene kan leses i sin helhet HER

o   Patellaluksasjon – Det er krav om kjent status på foreldredyr for å få registrert valper i NKK.  Videre skal begge foreldredyr være fri for patellaluksasjon.

 

Det er ikke anledning til å gjøre samme kombinasjon av foreldredyr mer enn 2 ganger.

 

Valpekjøpere bør være obs på følgende:

o   Valpene skal ikke leveres før de er 7-8 uker gamle. Valpene skal leveres med veterinærattest ikke eldre enn 2 uker. Valpene skal leveres med kjøpsavtale. NKKs kjøpsavtale anbefales. Brukes ikke NKKs kjøpsavtale, skal den legges ved.

o   Valpene skal registreres i NKK på oppdretterens regning innen fylte 4 mnd. Hvis spesielle grunner gjør at valpene registreres senere, må dette avtales skriftlig.

 

Valpene skal leveres med skriftlig informasjon om:

o   Foring, regelmessig stell av hunden, samt pelsstell/trimming.

o   Arvelige sykdommer av betydning for rasen.

o   Forsikring.

Rasegruppen har laget en informasjonsbrosjyre” Ny med Jack” som oppdrettere av rasen og som har link kan kjøpe og gi ut til sine valpekjøpere. Henvendelse på mail: jack@norskterrierklub.no

Hvis ikke avlskriterier og regler knyttet til avl følges, vil oppdretter miste link og valpeformidling gjennom NTK i 2 år.

 

 

Er du oppdretter av rasen med et godkjent kennelnavn, medlem i Norsk terrier klub og fyller rasegruppens avlskrav, kan du få link på vår hjemmeside.
For å registrere oppdrettet ditt på siden vår kan du benytte linken under. 

 

/Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20oppdretterlink%281%29.jpg

 

Oppdretterlink koster for 2020 kr. 300,- og disse pengene skal overføres Norsk Terrier Klubs konto nr.: 1503.25.80545. Beløpet inkluderer valpeformidling gjennom hele året, forutsatt at kullene tilfredsstiller gjeldende krav. Lenken blir ikke lagt ut før innbetalingen er mottatt. Merk giroen med: Oppdretterlink 2020, kennelnavn og rase.

Har du allerede link på siden men ikke betaler ny årsavgift innen 1. januar 2020, blir linken fjernet uten varsel. 

 

/Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20innmelding%20av%20valpekull%281%29.jpg

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44